පහත සඳහන් කර ඇති දෑ අතරින්, රු. 67කට මිළදී ගත හැක්කේ?

A: පාන් භාගයක්

B: කිරි තේ එකක්

C: මාළු පාන් එකක්

D: කිරි පැකට් එකක්